ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  29
Jan 2018

มะลิ

เส้นผัดไทยอย่างเี 10 กก

เส้นเล็ก 13 กก

เส้นใหญ่น้ำ 74 กก

เส้นใหญ่ผัด 23 กก