ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  29
Jan 2018

มะลิ

เส้นผัดไทยอย่างเี 10 กก

เส้นเล็ก 13 กก

เส้นใหญ่น้ำ 74 กก

เส้นใหญ่ผัด 23 กก


วัตถุดิบอาหาร

วัตถุดิบอาหาร หมายเหตุ
เส้นผัดไทอย่างดี 10 กก
เส้นเล็ก 13 กก
เส้นใหญ่(น้ำ) 74 กก
เส้นใหญ่(ผัด) 23 กก