ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  10
ม.ค. 2561

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด มีการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน บริษัทไม่เคยละเลย ในการตรวจสอบ และดูแลสินค้าที่นำส่งอย่างมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน
ตัวอย่างขั้นตอนการตรวจสารกันราในเห็ดนางฟ้าที่เป็นการวิเคราะห์

 1. นำชุดทดสอบ กรดซาลิซิค
 2. นำเห็ดบีบให้ได้น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย เพื่อหยดสาร
 3. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 1 
 4. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1, 2 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 2
 5. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1, 2 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 2 แล้วพบว่า มีสีที่ต่างกัน หมายความว่า ไม่พบสารกันราในเห็ดตัวอย่าง
 6. หลังจากที่ได้มีการทดสอบในวัตถุดิบอาหาร บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด จะมีการจัดลงในเอกสาร เพื่อส่งให้ ทางโรงเรียนเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง และเก็บสำเนาไว้ที่บริษัทฯ


บทความอื่นๆ


placeholder
  10
ม.ค. 2561

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด มีการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน บริษัทไม่เคยละเลย ในการตรวจสอบ และดูแลสินค้าที่นำส่งอย่างมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน
ตัวอย่างขั้นตอนการตรวจสารกันราในเห็ดนางฟ้าที่เป็นการวิเคราะห์

 1. นำชุดทดสอบ กรดซาลิซิค
 2. นำเห็ดบีบให้ได้น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย เพื่อหยดสาร
 3. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 1 
 4. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1, 2 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 2
 5. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1, 2 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 2 แล้วพบว่า มีสีที่ต่างกัน หมายความว่า ไม่พบสารกันราในเห็ดตัวอย่าง
 6. หลังจากที่ได้มีการทดสอบในวัตถุดิบอาหาร บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด จะมีการจัดลงในเอกสาร เพื่อส่งให้ ทางโรงเรียนเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง และเก็บสำเนาไว้ที่บริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม