ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  17
ส.ค. 2560

ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้าว

อินเตอร์เทค มีผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ในการตรวจสอบวัดคุณภาพและปริมาณของสินค้าข้าวซึ่งได้รับการยอมรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

เราให้บริการตรวจสอบตั้งแต่ขั้นตอนการบรรจุสินค้าต้นทางไปจนถึงการปล่อยสินค้าที่ปลายทาง
อินเตอร์เทคยังมีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งมีพนักงานตรวจสอบที่มากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการกับผู้ส่งออกรายใหญ่ ผู้นำเข้าอีกทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในระดับนานาชาติ
อินเตอร์เทคให้บริการการตรวจสอบสินค้าข้าวทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประเทศสหรัฐอเมริกา, บราซิล, เวียดนาม, อาเจนติน่า, ปากีสถาน, อินเดีย, อุรุกวัย, ลาวและประเทศอื่นๆ 
อินเตอร์เทคมีการรายงานผลการตรวจสอบและการทดสอบสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละวัน และลูกค้าจะได้รับใบรับรองในทันทีหลังจากมีการตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้น


การตรวจสอบสินค้าข้าว

 • ตรวจสอบรายละเอียดการมอบหมายงาน: ผู้ส่งสินค้ารายละเอียดสินค้าข้อกำหนดน้ำหนักการบรรจุเครื่องหมายการค้าจำนวนชื่อเรือบรรทุกสินค้า, ประเทศปลายทางวันที่ตรวจสอบ และอื่นๆ
 • มีการตรวจสอบน้ำหนัก, น้ำหนักสุทธิของภาชนะที่บรรจุข้าว
 • คุณภาพข้าวจะถูกตรวจสอบก่อนและระหว่างการโหลด
 • ตรวจสอบหาหนอน, แมลงสิ่งแปลกปลอมในสินค้า
 • มีการภาพถ่ายในระหว่างการตรวจสอบ

การตรวจสอบน้ำหนักของสินค้าข้าว

 • เครื่องชั่งน้ำหนักจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะบรรจุด้วยเครื่องวัดน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
 • มีการตรวจสอบน้ำหนักสุทธิของถุงเปล่า
 • มีการตรวจสอบน้ำหนักรวมของสินค้าแบบสุ่มตรวจ
 • มีการรายงานน้ำหนักแบบเต็มรูปแบบ

การตรวจสอบสินค้าข้าวระหว่างโหลด

 • ผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบสภาพของเรือโป๊ะ, ความสะอาด, สินค้าที่โหลดก่อนหน้า, ประเภทของพื้น, การวางซ้อนและคำยัน รวมไปถึงความเหมาะสมสำหรับการรมยา
 • ก่อนที่จะมีการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ จะต้องมีการตรวจสอบความสะอาด, แห้ง, ไม่มีกลิ่นที่รบกวน และรอยรั่ว
 • มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าข้าวระหว่างการโหลด, รายงานความเป็นจริงของสินค้า, รายงานผลการวิเคราะห์ทางกายภาพและตรวจหาหนอน, แมลง และสิ่งแปลกปลอม

การเก็บตัวอย่างข้าวระหว่างโหลด

 • เครื่องชั่งน้ำหนักจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะบรรจุด้วยเครื่องวัดน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
 • เก็บตัวอย่างแบบสุ่ม, บรรจุและปิดผนึกก่อนโหลดสินค้า
 • เก็บตัวอย่างแบบสุ่มในระหว่างการโหลดสินค้า เพื่อเก็บไว้อ้างอิง
 • ตัวอย่างข้าวที่เก็บมาได้จะถูกส่งเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี
 • ในแต่ละวันของการโหลดสินค้า จะมีการเก็บ composite sample เพื่อใช้อ้างอิง

การทดสอบคุณภาพข้าวในห้องปฏิบัติการ

 • ส่วนประกอบ, ชนิดและประเภทของข้าว
 • ความเสียหายของข้าว
 • การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
 • การทดสอบความชื้นกับความหนืด
 • การสีข้าวและระดับของการสีข้าว
 • การทดสอบข้าวในสารละลายด่าง, การทดสอบสารกัมมันตภาพรังสี, การทดสอบพันธุกรรม และการทดสอบการตัดแต่งพันธุกรรมข้าว
 • การทดสอบหาสารพิษจากเชื้อรา
 • การทดสอบการตกค้างของยาฆ่าแมลงในข้าว

การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตร

 • ให้บริการตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์เมล็ดข้าว
 • ตรวจสอบสินค้าทางการเกษตร


บทความอื่นๆ


placeholder
  10
ม.ค. 2561

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด มีการพัฒนาคุณภาพอย่างจริงจัง และต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน บริษัทไม่เคยละเลย ในการตรวจสอบ และดูแลสินค้าที่นำส่งอย่างมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน
ตัวอย่างขั้นตอนการตรวจสารกันราในเห็ดนางฟ้าที่เป็นการวิเคราะห์

 1. นำชุดทดสอบ กรดซาลิซิค
 2. นำเห็ดบีบให้ได้น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย เพื่อหยดสาร
 3. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 1 
 4. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1, 2 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 2
 5. น้ำเห็ด ประมาณ 5 มล. 2 ถ้วย ถ้วยที่ 1, 2 หยดสารน้ำยาทดสอบหมายเลข 2 แล้วพบว่า มีสีที่ต่างกัน หมายความว่า ไม่พบสารกันราในเห็ดตัวอย่าง
 6. หลังจากที่ได้มีการทดสอบในวัตถุดิบอาหาร บริษัท เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด จะมีการจัดลงในเอกสาร เพื่อส่งให้ ทางโรงเรียนเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอิง และเก็บสำเนาไว้ที่บริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม